Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Maatschap RHS Real Estate Partners

I. Algemene bepalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van RHS Real Estate Partners, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn.
2. RHS Real Estate Partners is een maatschap en wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer, onder uitsluiting van art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW. Een lijst van de leden van de maatschap is op aanvraag verkrijgbaar. Haar wederpartij zal opdrachtgever genoemd worden. Opdrachtnemer en opdrachtgever worden gezamenlijk ‘partijen’ genoemd.
3. De bedingen van deze algemene voorwaarden gelden eveneens ten behoeve van de (oud) vennoten van opdrachtnemer, alle overige personen die bij, voor of namens haar werkzaam zijn of in het verleden waren en zij die in verband met de uitvoering van de opdracht al dan niet in dienstverband worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk (kunnen) zijn.

II. Aard en duur van de dienstverlening

1. Tenzij anders overeengekomen staan opdrachtgever uit hoofde van zijn opdracht onder meer de volgende diensten ter beschikking:

 • advies over de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen;
 • inschatting van de waarde van het betreffende onroerend goed;
 • besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten;
 • het voeren van onderhandelingen;
 • begeleiding bij de afwikkeling.

2. Het is opdrachtnemer niet toegestaan om een opdracht te aanvaarden met betrekking tot een onroerend goed terzake waarvan zij reeds opdracht heeft van een andere opdrachtgever. Vloeit uit twee of meer lopende opdrachten voort dat door opdrachtnemer diensten moeten worden verleend met betrekking tot eenzelfde onroerende zaak, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, dan dient opdrachtnemer dit schriftelijk of elektronisch te melden aan zijn opdrachtgevers en met hen overleg te voeren. Het overleg dient ertoe te leiden dat één van de opdrachten wordt opgeschort of beëindigd.
3. De opdracht van opdrachtgever als zodanig houdt geen volmacht in aan opdrachtnemer tot het sluiten van overeenkomsten namens opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
4. Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht derden inschakelt, is opdrachtnemer bevoegd om door die derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens opdrachtgever te aanvaarden.
5. Opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht kunnen belemmeren of haar activiteiten kunnen doorkruisen. Opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan opdrachtnemer, behoudens voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Een opdracht loopt voor onbepaalde tijd. De opdracht eindigt onder meer door:

 • vervulling;
 • opzegging door de opdrachtgever;
 • overlijden van de opdrachtgever (met ingang van het moment waarop opdrachtnemer daarvan kennis krijgt);
 • opzegging door opdrachtnemer.

7. Opzegging van een opdracht door opdrachtgever dient schriftelijk of elektronisch te geschieden tegen de eerste van de maand, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, met uitzondering van de opzegging van een opdracht tot vastgoedmanagement zoals bedoeld in artikel VII waarbij een opzegtermijn van drie kalendermaanden in acht moet worden genomen.
8. In afwijking van het voorgaande lid 7 geldt voor een opdrachtgever zijnde consument dat een opdracht schriftelijk kan worden opgezegd met onmiddellijke ingang.
9. Opdrachtnemer kan de opdracht slechts schriftelijk of elektronisch opzeggen op grond van gewichtige redenen, waaronder in ieder geval worden beschouwd de in lid 2 van dit artikel bedoelde situatie en een ernstige verstoring tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

III. Honorarium en kosten

1. Het honorarium dat opdrachtgever verschuldigd is aan opdrachtnemer voor haar werkzaamheden zal door opdrachtnemer schriftelijk worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Afhankelijk van de aard van haar dienstverlening kan het honorarium bestaan uit een beheersvergoeding, courtage of een eenmalige vergoeding voor specifieke werkzaamheden zoals het uitvoeren van een waardebepaling.
2. Wanneer opdrachtgever een opdracht tot dienstverlening ontbindt, opzegt of opschort blijft hij aan opdrachtnemer honorarium verschuldigd. De hoogte van het honorarium is in dat geval, behoudens andere afspraak, gelijk aan 30% van de courtage passend bij de laatst gehanteerde vraagprijs, maar bedraagt tenminste € 5.000,00, te vermeerderen met BTW. Deze vergoedingsplicht geldt niet wanneer sprake is van de in artikel II lid 2 bedoelde situatie, dan wel wanneer opdrachtgever een consument is, in welk geval opdrachtgever aan opdrachtnemer geen honorarium verschuldigd is.
3. Naast het overeengekomen honorarium vergoedt opdrachtgever de kosten die opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever maakt. Te denken valt daarbij o.a. aan promotiekosten (waaronder inbegrepen kosten voor projectborden, advertentiekosten, lichtdrukkosten van tekeningen, brochures e.d.) en verschotten (kosten die worden betaald aan derden zoals bijv. kosten voor de precariorechten of kosten van een overheidsinstantie of het Kadaster voor informatie die wordt opgevraagd). Ten aanzien van het maken van promotiekosten en de omvang ervan dient opdrachtnemer tevoren met haar opdrachtgever overleg te plegen. De verschuldigdheid van de hiervoor genoemde kosten geldt eveneens als de opdracht om wat voor reden dan ook beëindigd wordt.
4. Het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, inclusief wettelijke verschuldigde omzetbelasting (BTW).

IV. Courtage

1. De opdrachtgever is aan opdrachtnemer courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt deze af van de opdracht (bijv. verkoop in plaats van verhuur, verhuur in plaats van verkoop of verhuur cq. verkoop van andere beschikbare ruimte(n) dan waarop de opdracht betrekking heeft). Partijen zullen in die gevallen met elkaar in overleg treden over de hoogte van de courtage, waarbij als uitgangspunt dient te worden genomen de in de branche voor die transacties gebruikelijke tarieven. Dit geldt ook indien tijdens de looptijd van de opdracht het object wordt geveild. De courtage is ook verschuldigd als de uiteindelijk tot stand gekomen overeenkomst niet het gevolg is van door opdrachtnemer verleende diensten.
2. De opdrachtgever is eveneens courtage verschuldigd indien de overeenkomst weliswaar tot stand komt na het einde van de opdracht maar het gevolg is van handelen in strijd met artikel II lid 5 of de overeenkomst tot stand komt met kandidaten die reeds bekend waren tijdens de opdrachtperiode. Dit wordt, behoudens tegenbewijs, verondersteld het geval te zijn indien de overeenkomst tot stand komt binnen zes maanden na het einde van de overeenkomst met opdrachtnemer. Indien de overeenkomst eindigt als gevolg van opzegging door de opdrachtgever en de opdrachtgever bij de intrekking een termijn in acht neemt, is bovengenoemde periode van zes maanden zoveel korter als er tijd ligt tussen het moment waarop opdrachtnemer de schriftelijke mededeling inzake de opzegging ontvangt en dat waarop de overeenkomst eindigt.
3. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van één der partijen of om andere reden niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van opdrachtnemer op courtage onverlet. Bij overeenkomsten waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het recht op courtage daarvan afhankelijk, tenzij een van partijen of beide de betreffende voorwaarde niet overeenkomstig de strekking hanteren. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door gebruikmaking van de wettelijke bedenktijd (ex artikel 7:2 BW) wordt ontbonden, vervalt het recht op courtage met betrekking tot deze overeenkomst.
4. De courtage die opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is wordt vastgelegd in de tot stand gekomen overeenkomst.
5. Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door de opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan het onroerend goed geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.
6. Over de kosten verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, zoals notariële kosten en overdrachtsbelasting, is geen courtage verschuldigd. De verschuldigdheid en het bedrag van de courtage worden niet beïnvloed door hetgeen de partijen bij de overeenkomst daaromtrent onderling overeenkomen.
7. Ingeval opdrachtnemer door toedoen van haar opdrachtgever niet kan vaststellen over welk bedrag zij courtage in rekening kan brengen, heeft zij het recht dit bedrag volgens eigen waardebepaling te bepalen en is de naar dit bedrag berekende courtage verschuldigd.
8. De courtage is verschuldigd en opeisbaar op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. Bij koop en verkoop kan dat zijn bij notarieel transport. Partijen kunnen ook anders overeenkomen.
9. Indien de hoogte van de courtage afhankelijk is gesteld van de koopsom, wordt onder koopsom verstaan het bedrag dat koper en verkoper als zodanig overeenkomen. Is over de koopsom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de koopsom begrepen dat wordt onder koopsom mede verstaan het bedrag van de omzetbelasting, tenzij de koper gerechtigd is om de omzetbelasting in aftrek te brengen.
10. Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende zaken wordt onder koopsom verstaan het overeengekomen bedrag van koop- en aanneemsom tezamen dan wel de verwachte, uit de overeenkomst blijkende bouwsom of stichtingskosten, een en ander met inbegrip van omzetbelasting, tenzij de koper gerechtigd is de omzetbelasting in aftrek te brengen.
11. Indien er behalve het onroerende goed ook roerende zaken (zoals meubilair, stoffering, inventaris) worden gekocht en verkocht wordt onder koopsom mede verstaan de koopsom van deze zaken.
12. Indien de hoogte van de courtage afhankelijk is gesteld van de huursom wordt onder huursom verstaan de prestatie die de huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het enkel genot van het onroerend goed voor het eerste huurjaar exclusief huurkortingen en incentives.

V. Betaling en facturatie

1. Vorderingen wegens verschuldigd honorarium en gemaakte kosten zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt, tenzij uit deze voorwaarden anders blijkt of opdrachtgever en opdrachtnemer anders overeenkomen. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen betaling vooruit door de opdrachtgever overeenkomen. Kosten kunnen eveneens middels tussentijdse afrekening aan opdrachtgever worden gefactureerd.
2. Verschuldigd honorarium en kosten die verband houden met de bemiddeling bij aankoop en/of verkoop van onroerend goed zullen worden voldaan via de door de notaris voor de opdrachtgever op te stellen eindafrekening en op de dag dat het onroerend goed notarieel wordt geleverd. Door het aangaan van de overeenkomst met opdrachtnemer geeft opdrachtgever opdrachtnemer toestemming om de notaris hiertoe opdracht te geven onder opgave van het openstaande bedrag. De notaris zal het door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedrag rechtstreeks aan opdrachtnemer voldoen. Opdrachtgever dient daartoe voldoende gelden aan de notaris beschikbaar te stellen.
3. Verschuldigd honorarium en kosten die geen verband houden met de bemiddeling bij aankoop en/of verkoop van onroerend goed zal opdrachtnemer bij opdrachtgever in rekening brengen door middel van facturering. De facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever te worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling zal opdrachtnemer opdrachtgever nog éénmaal gedurende 14 dagen in de gelegenheid stellen om tot betaling over te gaan, waarna opdrachtgever in verzuim is zonder dat verdere aanmaning of ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist.
4. In geval van verzuim is opdrachtgever aan opdrachtnemer een rentepercentage verschuldigd over het totale openstaande factuurbedrag gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente (artikel 6:120 BW). Eveneens is opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 75,00, tenzij de opdrachtgever een consument is, in welk geval de buitengerechtelijke kosten worden berekend op grond van de staffel Buitengerechtelijke IncassoKosten (BIK), te vinden op www.rechtspraak.nl.

VI. Waardebepaling

1. Onder een opdracht tot waardebepaling wordt in dit hoofdstuk verstaan een opdracht tot het geven van een waardeoordeel en het uitbrengen van een rapport daaromtrent. Een opdracht tot waardebepaling houdt geen opdracht tot het verrichten van een bouwkundige keuring in.
2. Het rapport omvat de naam van de opdrachtgever, een korte, zakelijke omschrijving van het getaxeerde, de bijbehorende kadastrale gegevens, het gevraagde oordeel over de waarde(n) en de soort daarvan, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee bij dit oordeel al dan niet rekening is gehouden, het doel van de waardebepaling en de datum waarop deze is verricht.
3. Het rapport wordt aan de opdrachtgever uitgebracht. Indien hij daarvoor de schriftelijke toestemming heeft verkregen van opdrachtnemer, mag de opdrachtgever het rapport of gegevens daaruit, ter inzage geven of ter beschikking stellen aan derde(n). Opdrachtnemer aanvaardt alleen ten opzichte van de opdrachtgever verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport. Een toestemming tot het ter inzage geven of ter beschikking stellen van het rapport of gegevens daaruit aan derde(n), impliceert op geen enkele wijze een aanvaarding van verantwoordelijkheid ten opzichte van deze derde(n). De opdrachtgever is gehouden de derde(n) hiervan in kennis te stellen.
4. Bij een opdracht aan meer opdrachtnemers gezamenlijk brengen zij gezamenlijk rapport uit. In dit rapport komen hun gezamenlijke bevindingen tot uitdrukking. Slagen de opdrachtnemers er niet in tot gezamenlijke conclusies te komen, dan treden zij in overleg met de opdrachtgever omtrent het uitbrengen van een rapport waarin hun uiteenlopende conclusies voorkomen.

I. Algemene bepalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van RHS Real Estate Partners, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn.
2. RHS Real Estate Partners is een maatschap en wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer, onder uitsluiting van art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW. Een lijst van de leden van de maatschap is op aanvraag verkrijgbaar. Haar wederpartij zal opdrachtgever genoemd worden. Opdrachtnemer en opdrachtgever worden gezamenlijk ‘partijen’ genoemd.
3. De bedingen van deze algemene voorwaarden gelden eveneens ten behoeve van de (oud) vennoten van opdrachtnemer, alle overige personen die bij, voor of namens haar werkzaam zijn of in het verleden waren en zij die in verband met de uitvoering van de opdracht al dan niet in dienstverband worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk (kunnen) zijn.

VII. Vastgoedmanagement

1. Onder een opdracht tot vastgoedmanagement wordt verstaan een opdracht tot het ten behoeve van de opdrachtgever verlenen van diensten met betrekking tot een of meer aan de opdrachtgever toebehorende of onder zijn zeggenschap staande onroerende zaken, die de instandhouding en de exploitatie ten goede komen en bijdragen tot een optimaal rendement van de belegde financiële middelen. De te verlenen diensten kunnen zowel van commerciële als van technische of administratieve aard zijn.
2. De volgende diensten op het gebied van vastgoedmanagement kunnen onder andere behoren tot het dienstenpakket van opdrachtnemer:

 • verzorging van de huurincasso;
 • bemoeienis met bijkomende leveringen en diensten (administratieve verwerking, verrekening met huurders, controle op de kwaliteit van de leveringen en diensten);
 • verzorging van de betaling van kosten en lasten;
 • werkzaamheden in verband met periodieke huurprijswijzigingen;
 • verzorging van het onderhoud (behandeling, beoordeling en het doen verhelpen van klachten, periodieke inspectie, meerjarenplanning, verzorging van controle en betaling van rekeningen);
 • verzorging van het opnieuw verhuurd worden van leegkomende gedeelten en andere activiteiten met betrekking tot verhuurmutaties;
 • verstrekking van adviezen.

VIII. Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering. Opdrachtnemer heeft een in de branche gebruikelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
2. Indien en voor zover geen uitkering plaatsvindt krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot € 25.000,00.
3. Indirecte schade en/of gevolgschade (waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend wordt verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten) komen niet voor vergoeding in aanmerking.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die mede is veroorzaakt doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
5. In geval van een collegiale opdracht is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die door het desbetreffende collega-makelaarskantoor veroorzaakt is bij de uitvoering van de opdracht.
6. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden is uitgesloten.
7. Een vordering tot schadevergoeding vervalt indien opdrachtgever deze niet binnen één jaar nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten
ontdekken, bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt, behalve als het een vordering van een particuliere consument betreft.

IX. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

1. Opdrachtgever bevestigt door ondertekening van de opdrachtbevestiging dat hij op geen enkele wijze betrokken is of is geweest bij het witwassen en/of financieren van terrorisme zoals bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).
2. Opdrachtgever is gehouden om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen die opdrachtnemer redelijkerwijs nodig heeft om te kunnen voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de WWFT.

X. Toepasselijk recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden Nederland.